Статус

СтатусНөхцөлүүд
Дистрибьютор18 настай, компанид одоо байгаа гишүүн спонсортой байх ёстой бөгөөд гишүүнчлэлийн хураамж 27500 төгрөг
Од цолтон (SA) Багийн бараа эргэлтийн хуримтлал 4500 PV (цагийн хязгаарлалтгүй)
Бадмаараг Эрдэнийн Од (SR)Нэгдүгээр эгнээндээ 3 Од цолтонг (SA) спонсорлосон байна.
Очир Эрдэнийн Од (SD) Нэгдүгээр эгнээндээ 6 Од цолтонг (SA) спонсорлосон байна.
Гүйцэтгэх Очир Эрдэнийн Од Цолтон (ESD)Очир Эрдэнийн Од Цолтон 1 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнийн Од Цолтон *
Ахлах Очир Эрдэнийн Од (SSD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 2 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Ахлах Очир Эрдэнийн Од цолтон (ESSD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 3 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Хос Очир Эрдэнийн Од цолтон (DD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 4 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Хос Очир Эрдэнэ (EDD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 5 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гурвалсан Хос Очир Эрдэнэ (TD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 6 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Гурвалсан Хос Очир Эрдэнэ (ETD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 7 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Алтан Очир Эрдэнийн Од цолтон (GD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 8 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Алтан Очир Эрдэнийн Од цолтон (EGD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 9 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (CD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 10 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (ECD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 11 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Ахлах Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (SCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 12 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Ахлах Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (ESCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 13 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Хос Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (DCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 14 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Хос Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (EDCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 15 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гурвалсан Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (TCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 16 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Гурвалсан Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (ETCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 17 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Алтан Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (GCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 18 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Гүйцэтгэх Алтан Титэмт Очир Эрдэнийн Од цолтон (EGCD)Очир Эрдэнийн Од цолтон 19 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *
Титэмт Элчин Сайд (CA)Очир Эрдэнийн Од цолтон 20 хүнийг спонсорлосон Очир Эрдэнэ *