Урамшуулалт цалин

1. Жижиглэнгийн ашиг
 • 15% - 25%
 • DXN-ийн бүтээгдэхүүнийг DXN-ий гишүүн бус хүнд худалдсанаас олж буй Дистрибьюторуудын ашиг. Жижиглэнгийн ашиг нь жижиглэнгийн үнэ, дистрибьюторын үнийн зөрүүтэй тэнцэнэ.
2. Багийн Урамшуулал
 • (6% - 21%)
 • Багийн урамшуулал авахын тулд та сар бүр 100 онооны худалдан авалт өөрөө хийсэн байх ёстой.
 • * Хэрэв 21%-тай Од цолтон 100 онооны худалдан авалт, багийн оноо 300 онооны худалдан авал хийвэл 25%-тай Мэргэшсэн Од цолтон болно
Багийн бараа эргэлтээс хуримтлагдсан PV оноо Урамшуулал
4,500 ба түүнээс дээш 21%*
3,250 18%
2,000 15%
1,000 12%
300 9%
100 6%
3. Од багийн урамшуулал
 • (25% - 37%)
 • Од багийн урамшуулал авахын тулд сар бүр өөрөө 100 онооны худалдан авалт хийсэн байх ёстой.
 • Хэрэв 21%-тай Од цолтон хувийн худалдан авалтын 100 оноо, багийн 300 онооны худалдан авалт хийх юм бол 25%-тай болж Мэргэшсэн Од цолтон (QSA) болно. * Багийн урамшуулал авахын тулд та Мэргэшсэн Од цолтон (QSA) байх ёстой. Хувийн багийн оноонд (PGPV) хувийн оноо (өөрөөр хэлбэл, 100+200 хувийн оноо) орохоос бус харин Мэргэшсэн Од цолтны багийн оноо орохгүй.
 • * # Гүйцэтгэх Очир Эрдэнийн Од цолтон (SSD) ба түүнээс дээш цолтны хувьд, хэрэв Мэргэшсэн Од цолтны тоо нэгээс дээш байх юм бол Дистрибьюторуудын Багийн оноо нь аль нэг Мэргэшсэн Од цолтноос зээлэгдэн, Мэргэшсэн Од цолтны тоо нэгээр хорогдоно.

1-р Эгнээний Од цолтны (SA) тоо

Мэргэшсэн Од цолтны эгнээний тоо QSA
Дистрибьюторын багийн оноо DGPV
Урамшуулал
6
-
4
5,000
2,500 #
37%
5
-
4
3,000
2,000
35%
4
4
-
33%
3
3
-
31%
2
2
-
29%
1
1
-
27%
0
0
-
25%
4. Хөгжлийн Урамшуулал
 • (15%)
 • Хөгжлийн урамшууллыг авахын тулд та Од цолтон 100 онооны хувийн худалдан авалт болон 300 онооны багийн худалдан авалт хийсэн байх ёстой ** (Мэргэшсэн Од цолтон).
 • *** PХувийн багийн худалдан авалтын оноо нь хувийн худалдан авалтын оноо орно. Өөрөөр хэлбэл, хувийн худалдан авалтын 100 + 200 оноо болохоос бус харин Мэргэшсэн Од цолтны Багийн оноо биш юм.
Мэргэшсэн Од цолтны Түвшин Урамшуулал
1-р Түвшин 5%
2-р Түвшин 4%
3-р Түвшин 3%
4-р Түвшин 2%
5-р Түвшин 1%
5. Олон Улсын Ашиг хуваарилалт
 • (2%)
 • Олон Улсын Ашиг хүртэхийн тулд та Мэргэшсэн Очир Эрдэнэ байх ёстой (QSD).
 • Олон Улсын Ашгийн Фонд = Компанийн Нийт бараа эргэлт (SV-ээр тооцно) X 2%

Олон Улсын Ашиг хүртэх эрх

• Таны Олон Улсын Ашгийн Сангийн Онооны тооцоо

Мэргэшсэн Очир Эрдэнийн түвшин
Олон Улсын Ашгийн Сангийн Оноо
Хувийн
          Дистрибьюторын Багийн Бараа Эргэлтийн Оноо Х 100%
Мэргэшсэн Очир Эрдэнийн 1-р түвшин
+1-р түвшний Багийн Бараа Эргэлтийн Оноо Х 50%
Мэргэшсэн Очир Эрдэнийн 2-р түвшин
+2-р түвшний Багийн Бараа Эргэлтийн Оноо Х 50%
Мэргэшсэн Очир Эрдэнийн 3-р түвшин
+3-р түвшний Багийн Бараа Эргэлтийн Оноо Х 50%
Мэргэшсэн Очир Эрдэнийн 4-р түвшин
+4-р түвшний Багийн Бараа Эргэлтийн Оноо Х 50%
Мэргэшсэн Очир Эрдэнийн 5-р түвшин
+5-р түвшний Багийн Бараа Эргэлтийн Оноо Х 50%
6. Лидерийн урамшуулал (15%)
 • Лидерийн урамшуулал авахын тулд та Мэргэшсэн Очир Эрдэнийн Од цолтон байх ёстой.